+66(2) 887 1091

นามหงส์ ปาล์ม ออยล์

ลักษณะงาน
เครื่องยนต์แก๊ส : GE Jenbacher Type 3

สินค้าที่นำเสนอ
Shell Mysella S3 S 40

ปัญหาที่พบ
- ต้องหยุดเดินเครื่องบ่อยครั้งเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ทางแก้ไข
- นำเสนอ Shell Mysella S3 S 40 เพื่อสามารถยืดอายุการเปลี่ยนออกไปได้
- ตรวจคุณภาพน้ำมันอย่างต่อเนื่องโดยระบบ Shell LubeAnalyst เพื่อให้สามารถทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้

ประโยชน์ที่ได้รับ
- รอบการเปลี่ยนถ่ายยาวนานขึ้นจากเดิมสองเท่าตัว (ประมาณ 1,500 ชั่วโมง)

ประหยัดได้
856,914 บาท/ปี

Back To Top