+66(2) 887 1091

นงนุช อินดัสทรีส์

ลักษณะงาน
เครื่องฉีดพลาสติก

สินค้าที่นำเสนอ
Shell Tellus S2 M 46

ปัญหาที่พบ
- ต้นทุนค่าดำเนินการสูงเนื่องจากต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันบ่อยครั้ง
- น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ เกิดความหนืดสูง มีค่าความเป็นกรดสูง หลังใช้งานไปเพียง 6 เดือน

ทางแก้ไข
- นำเสนอ Shell Tellus S2 MX 46 ซึ่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะและสภาวะการทำงานที่เกิดขึ้น
- ตรวจวิเคราะห์ผลการใช้งานต่อเนื่องโดยระบบ Shell LubeAnalyst เพื่อความมั่นใจตลอดระยะเวลาการใช้งาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ต้นทุนด้านค่าน้ำมันหล่อลื่นลดลง 66%
- รอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันยืดออกไป 3 เท่า (มากกว่า 1 ปี)

ประหยัดได้
317,350 บาท/ปี

Back To Top