+66(2) 887 1091

เอส เอส กรีนเอ็นเนอยี่

ลักษณะงาน
ระบบแบริ่งลูกกลิ้ง

สินค้าที่นำเสนอ
Shell Gadus S5 T460 1.5

ปัญหาที่พบ
- เกิดความเสียหายในตัวแบริ่งบ่อยครั้ง
- ต้องการลดอัตราเกิดการหยุดการผลิตในกระบวนการผลิต

ทางแก้ไข
- นำเสนอ Shell Gadus S5 T460 1.5 ซึ่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานที่มีสภาพความร้อนสูงและเกิดแรงเฉือน
- ตรวจติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วย Thermo Scan เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ต้นทุนด้านการซ่อมบำรุงโดยรวมลดลงถึง 576,000 บาท/ไลน์ผลิต/ปี

ประหยัดได้
15,603,840 บาท/ปี

Back To Top