+66(2) 887 1091

ไทยยูเนี่ยนไวร์

ลักษณะงาน
เครื่องรีดลวดทองแดง

สินค้าที่นำเสนอ
Shell Paper Machine oil S3 M 220

ปัญหาที่พบ
- ระบบเกิดความร้อนสูง และมีน้ำปนเปื้อน
- ต้องการน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความเร็วรอบสูง รวมถึงแยกตัวจากน้ำได้ดี

ทางแก้ไข
- นำเสนอ Shell Paper Machine oil S3 M 220 ซึ่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะและสภาวะการทำงานที่เกิดขึ้น
- ตรวจวิเคราะห์ผลการใช้งานต่อเนื่องโดยระบบ Shell LubeAnalyst เพื่อความมั่นใจตลอดระยะเวลาการใช้งาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ค่าเสียโอกาสจากการหยุดผลิตลดลง 50%
- ต้นทุนด้านน้ำมันหล่อลื่นลดลง 45%
- รอบการเปลี่ยนถ่ายนานกว่าเดิมหนึ่งเท่า

ประหยัดได้
766,055 บาท/ปี

Back To Top