+66(2) 887 1091

NEWS AND EVENTS

2019-03-21

งานสัมมนา เครื่องจักรพบคุณหมอ

บริษัทเมโทรลูบริคแคนท์ จัดงานสัมมนาหัวข้อ "เครื่องจักรพบคุณหมอ" ณ The Bright พระราม 2

[+] View More

2019-09-20

งานสัมมนา "เครื่องจักรพบคุณหมอ" @สุราษฎร์ฯ

บริษัทเมโทรลูบริคแคนท์ จัดงานสัมมนาหัวข้อ "เครื่องจักรพบคุณหมอ" ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ฯ

[+] View More
Back To Top