+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

เชลล์ คาร์ทีเน็กซ์ S 526 (Shell Catenex S 526)

น้ำมันแร่กลั่นพิเศษ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง มีความเสถียรต่อแสง ความหนืดต่ำ

เชลล์ คาร์ทีเน็กซ์ S 842 (Shell Catenex S 842)

น้ำมันแร่กลั่นพิเศษ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง มีความเสถียรต่อแสง ความหนืดปานกลาง

เชลล์ คาร์ทีเน็กซ์ S 875 (Shell Catenex S 875)

น้ำมันแร่กลั่นพิเศษ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง มีความเสถียรต่อแสง ความหนืดสูง

Back To Top